Regulamin Pilotażu

Home / Regulamin

Regulamin usługi Pilotażu ReconMore

Regulamin usługi ReconMore świadczonej elektronicznie

 
1. Postanowienia o charakterze ogólnym

Niniejszy Regulamin (zwany też w dalszej części „Regulaminem”) reguluje ogólne zasady świadczenia usług w formie elektronicznej przez organizację Remote Admin Sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach o dokładnym adresie 40-101 Katowice, ul. Chorzowska 150, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000708177, NIP: 6342915958, REGON: 368933620 (w dalszej części zwaną „Remote Admin”).

2. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym: https://www.reconmore.pl/regulamin

3. Regulamin określa ogólne zasady na jakich Remote Admin Sp. Z o.o. zobowiązuje się udostępnić na swojej platformie usługę ReconMore na okres pilotażu tj. 14 dni kalendarzowych testu usługi.

4. Remote Admin Sp. Z o.o. w trosce o jak najwyższy standard świadczenia usług drogą elektroniczną zobowiązuje się do aktualizacji obecnego regulaminu w razie potrzeby wynikającej ze zmian zachodzących w organizacji Remote Admin lub prawie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

6. Wszystkie spory, mogące wyniknąć z obecnej umowy i zawartych w niej warunków będą rozpatrywane przez Strony w pierwszej kolejności polubownie, a Zamawiający dokona zgłoszenia reklamacyjnego wybierając odpowiedni dział kontaktu w formularzu kontaktowym. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory będą podlegały rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla siedziby firmy Remote Admin Sp. Z o.o.


2. Definicje

Zamawiający– Podmiot lub osoba fizyczna składająca zamówienie na testu usługi,

Pilotaż– Usługa testowa uruchamiana przez Remote Admin na okres 14 dni kalendarzowych.

ReconMore – Usługa do której posiada wszelkie prawa Remote Admin Sp. Z o.o., usługa skupia się na prowadzeniu automatycznego rekonesansu bezpieczeństwa (skanów bezpieczeństwa z poziomu Internetu) oraz wsparta jest opieką działu Cert.


3. Realizacja usługi i jej warunki.

 1. Usługi są świadczone tylko i wyłącznie pod warunkiem zaakceptowania niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego. Akceptacja przez Zamawiającego regulaminu następuje podczas procesu składania zamówienia pod adresem: https://www.reconmore.pl/zamow-test/
 2. Zamawiający podczas uzupełniania procesu zamówienia i akceptacji niniejszego Regulaminu zobowiązuje się do dokonania przemyślanego zamówienia Pilotażu usługi ReconMore.
 3. W trosce o wyniki technologiczne Zamawiający nie ma możliwości przerwania pilotażu bez podania poważnego powodu przez Zamawiającego.
 4. Remote Admin Sp. Z o.o. po przygotowaniu i dostarczeniu zamówienia złożonego przez Zamawiającego realizuje powiadomienie w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) o gotowości usług do wykorzystania przez Zamawiającego.
 5. Remote Admin Sp. Z o.o. będzie realizował dostawy usługi pilotażu dla Zamawiającego w czasie maksymalnie do 7 dni roboczych z wyłączeniem dni wolnych od pracy, na terenie Polski dla wszystkich świadczonych usług.
 6. Zamawiający wydaje zgodę wraz ze złożeniem Zamówienia na skanowanie zasobów infrastruktury teleinformatycznej z poziomu Internetu w celu weryfikacji skuteczności usługi ReconMore pod kątem wykrywalności błędów bezpieczeństwa.
 7. Remote Admin Sp. Z o.o. nie wymaga dostępów root do infrastruktury Zamawiającego w celu realizacji pilotażu usługi ReconMore.
 8. Remote Admin Sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do publikacji i opisywania błędów bezpieczeństwa w swoich materiałach reklamowych i źródłach, które zostały wychwycone w drodze prowadzonej weryfikacji za pomocą usługi ReconMore.
 9. Bezpłatny Pilotaż usługi ReconMore świadczony jest na okres 14 dni kalendarzowych, po tym okresie Zamawiający zapraszany jest przez Remote Admin Sp. Z o.o. do zakupu usługi rocznej wraz z pełnym wsparciem.
 10. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem wskazanych domen, subdomen lub adresów IP w wypełnionym formularzu zamówienia testu usługi i tym samym nie zleca skanu bezpieczeństwa zasobów organizacji należących do obcego podmiotu. Za nieuprawnione zlecenie skanu bezpieczeństwa zasobów nienależących do Zamawiającego naliczona zostanie kara w wysokości 50 000,00 zł płatne w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia dokumentu rozliczeniowego.
 11. Zamawiający zobowiązuje się poinformować swojego dostawcę Hostingowego o prowadzonych skanach bezpieczeństwa przez Remote Admin Sp. Z o.o. pod rygorem zapłacenia kary umownej w wysokości 15 000,00 zł płatne w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia dokumentu rozliczeniowego.
 12. Pozyskanie i wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Remote Admin Sp. Z o.o. przez Zamawiającego niezgodnie z warunkami umowy oraz przepisów prawa stanowi czyn niedozwolony i podlega sankcjom określonym w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. Dz. U. 1993 Nr 47 poz. 211.
 13. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do złożenia Zamówienia oraz współpracy z Remote Admin Sp. Z o.o., zgodnie z Regulaminem.
 14. Remote Admin Sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych danych oraz zachowuje możliwość odrzucenia zamówionego testu usługi z powodu podejrzenia przedstawienia nieprawdziwych danych w formularzu zamówieniowym.
 15. Remote Admin Sp. Z o.o. zachowuje prawo do przygotowania raportu w tzw. formie zaciemnionej, która ukazywać będzie wyłącznie część błędów bezpieczeństwa. Pełną listę błędów bezpieczeństwa wykrytych podczas pilotażu usługi Remote Admin Sp. Z o.o. przekaże po zamówieniu docelowej usługi przez Zamawiającego.
 16. Za udany pilotaż usługi uznaje się 14 dniowy okres działania usługi oraz wykrycie przez usługę przynajmniej jednego błędu bezpieczeństwa o kategorii „średni” lub wyższy.
 17. W przypadku udanego pilotażu Zamawiający zobowiązany jest do zakupu usługi od Remote Admin Sp. z o.o. w przeciągu najpóźniej 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od daty zakończenia pilotażu. Realizacja zamówienia usługi będzie realizowana przez Remote Admin Sp. Z o.o. po cenach jakie panują na dzień zamawiania usługi przez Zamawiającego. 
 18. Remote Admin Sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do przerwania pilotażu usługi bez podania przyczyny. 

4. Pomoc techniczna oraz pozostałe kontakty.

 1. Zamawiający może prowadzić dialog techniczny oraz korzystać z pełnego wsparcia zespołu Cert (wsparcie usługi) za pomocą systemu HelpDesk Remote Admin Sp. Z o.o., dostęp przyznawany jest po zakupie usługi docelowej.
  2. Zamawiający może również zgłaszać zapytania o charakterze doradczym i handlowym za pośrednictwem formularza kontaktowego zlokalizowanego pod adresem: https://www.reconmore.pl/kontakt/ , przy czym dla zapytań o charakterze handlowym dopuszcza się dodatkowo bezpośredni kontakt telefoniczny pod numerem +48 32 323 14 19.
  3. W celu składania reklamacji Zamawiający będzie się kontaktował z Remote Admin Sp. Z o.o. za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego pod adresem: https://www.reconmore.pl/kontakt/

5. Klauzula informacyjna RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Remote Admin Sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach o dokładnym adresie ul. Chorzowska 150,40-101 Katowice, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000708177, NIP: 6342915958, REGON: 368933620
  2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
  • listownie na adres: ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice
  • przez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach: • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).